Eksperci od 1999 r.

Sygnalizacja Pożaru (SAP)

Szybkie i skuteczne wykrycie pożaru, niejednokrotnie zanim powstanie jeszcze płomień, ma decydujące znaczenie dla uniknięcia zniszczeń oraz strat materialnych, a przede wszystkim dla przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi. Zainstalowanie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP, SAP), umożliwia szybkie i precyzyjne wykrycie zarzewia pożaru, zlokalizowanie miejsca jego powstania, uruchomienie procedury ewakuacyjnej oraz powiadamiania do Straży Pożarnej.

Korzystamy z rozwiązań renomowanych polskich i zagranicznych producentów taki jak:
Polon Alfa, Bosch, Esser, UTC Fire & Security, oraz innych.

Poniżej przedstawiamy zakres naszych usług:

 • ocena ryzyka i doradztwo w zakresie dostępnych rozwiązań,
 • projektowanie systemów SSP, SAP,
 • dostawa i montaż systemów SSP, SAP,
 • dostawa i montaż systemów wczesnej detekcji dymu,
 • dostawa i montaż systemów oddymiania klatek schodowych,
 • dostawa i montaż systemów detekcji gazów,
 • dostawa i montaż oświetlenia ewakuacyjnego,
 • dostawa i montaż zabezpieczeń i przepustów ogniochronnych
 • integracja systemów pożarowych z systemami zarządzania budynkiem,
 • modernizacja istniejących rozwiązań,
 • konserwacja oraz przeglądy okresowe,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

Posiadamy następujące uprawnienia:

 • Certyfikat Kwalifikacji CNBOP Nr 642/2019
 • Koncesję MSWiA Nr L-0178/15,
 • Licencję I stopnia Nr 0013398,
 • Licencję II stopnia Nr 0019164,

Posiadamy certyfikaty Bosch Security Academy, Polon Alfa, UTC Fire & Security, Sagitta, Hilti, Gazex,
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Obiekty w których wymagane jest zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej wskazuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej wymagana jest w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych:
  a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
  b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2,
 • teatrach o liczbie miejsc powyżej 300,
 • kinach o liczbie miejsc powyżej 600,
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300,
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500,
 • szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku,
 • szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku,
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku,
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50,
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej,
 • centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym,
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną,
 • stacjach metra i stacjach kolei podziemnych,
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób,
 • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2,
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.